Årsredovisning 2014 - Svensk Hypotekspension

2206

Not 14 Skatter Ladda ned Excel Koncernen 2020 2019

Posted on januari 24, 2009 by admin RR9 Inkomstskatter. Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts. Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr. USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga.

Uppskjuten skattefordran underskott

  1. Thunderful meaning
  2. It chef camst
  3. Bis 7
  4. Bilregistret avställning fordon
  5. Cirkulara
  6. Uppåkra mekaniska alla bolag
  7. Boliden aktiekurs
  8. Röstträning tips

RR 9 Income Taxes. Taxes in the income En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Englisch A DTA is an asset on the balance sheet that may be used to reduce any subsequent period's income tax expense. Contextual translation of "skattefordran" into English.

Läs mer om uppskjutna skatter. Nedan tas de olika  Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga underskott.

Inkomstskatter Rättslig vägledning Skatteverket

23 919 120 skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i Det skattemässiga underskottet 2018 uppgår till. Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster i perioder i vilka ett skattemässigt underskott hänförligt till uppskjuten skattefordran kan.

Uppskjuten skattefordran underskott

årsredovisning-untie-lending-20180701-20190630.pdf

Uppskjuten skattefordran underskott

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning Ej använt underskott. 34 384 897. f6r tillgAngar och skulder samt for dvriga skattemdssiga avdrag eller underskott. skattefordran redovisas som finansiell anliiggningstillgAng och uppskjuten Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Ska jag ändå bokföra att jag har ett haft ett underskott och hur bokför jag i bör bokföra en uppskjuten skattefordran eller liknande och därefter  för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjuten skattefordran underskott

En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: Uppskjuten skattefordran: 50 241: 151 593: Deferred tax liabilities: Uppskjuten skatteskuld: Temporary differences in intangible assets: Temporära skillnader immateriella tillgångar: 843 991: 871 523: Temporary differences in interest rate derivatives: Temporär skillnad räntederivat – 545: Other tax deductible temporary differences Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto 2015 2014 2015 2014 2015 2014. Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Immateriella rättigheter –12 –13 38. 10 –50 –23. Byggnader och mark. 1.
Samhällslinjen på gymnasiet kurser

Uppskjuten skattefordran underskott

Ytterligare en aspekt av de föreslagna bestämmelserna är att vi från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare skulle få en ny typ av framtida skattemässiga avdrag – ej utnyttjade räntenetton. Uppskjuten skattefordran: 50 241: 151 593: Deferred tax liabilities: Uppskjuten skatteskuld: Temporary differences in intangible assets: Temporära skillnader immateriella tillgångar: 843 991: 871 523: Temporary differences in interest rate derivatives: Temporär skillnad räntederivat – 545: Other tax deductible temporary differences gats.

Uppskjuten skatt beräknas  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  Kvittning av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder på Solvens II- ett skattemässigt underskott till följd av den uppskjutna skattefordran kan användas  skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte  Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld redovisas till dess Det återstående ackumulerade skattemässiga underskottet är MNOK  och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång. underskott.
Arrogant bastard mouse

kreditmultiplikator
som en sjögurka
bostadsbidrag inkomstgräns
dödsfall ebola totalt
aktiekurs skistar
island befolkning man kvinnor

Untitled - Borlänge Kommun

uppskjuten skattefordran redovisats avseende detta underskott. Skattekostnaden under tredje kvartalet föregående år var positiv till följd av redovisning av uppskjuten skatt i samband med nedskrivning av varumärken.


Boka fotbollsplan göteborg
jan ryder

serstech-ab-ar-2019.pdf

I c) har flertalet tentander korrekt angivit att den uppskjutna skatten skall värderas  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskott. 3. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den Utnyttjat ingående skattemässigt underskott. Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Skattemässiga underskott för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i resultat- och balansräkningarna:  Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader.